Infiltratie

Het wettelijk kader met betrekking tot infiltratie van hemelwater in de bodem:

Op particulier terrein is primair de eigenaar van het terrein verantwoordelijk voor de afvoer van het hemelwater. Het hemelwater wordt afgevoerd naar het oppervlaktewater of wordt in de bodem geïnfiltreerd. Uitgangspunt hierbij is dat hemelwater schoon is. Wanneer het hemelwater te verontreinigd is, dient het afvalwater ter plaatse, door de houder, te worden gezuiverd (via een IBA, een helofytenfilter, een zuiveringsfilter of een gelijksoortige voorziening). Het Activiteitenbesluit, Besluit lozing afvalwater huishoudens en het Besluit lozen buiten inrichtingen bieden mogelijkheden om hiertoe bij maatwerkvoorschrift eisen te stellen. De gemeenten kunnen ook bij verordening zaken met betrekking tot afstromend hemelwater regelen.

De gemeentelijke hemelwaterzorgplicht komt pas om de hoek kijken als de houder van het verzamelde hemelwater zich er niet op een andere wijze van kan ontdoen. Deze zorgplicht omvat niet meer dan een door de gemeente aangeboden voorziening waar het hemelwater in geloosd kan worden. Het is aan de gemeente welke voorziening dat is. Dat zou ook een gemengd riool kunnen zijn, alhoewel het Rijksbeleid uitgaat van een voorkeur voor een gescheiden inzameling. 

Infiltratie:

Infiltratie van hemelwater in de bodem voorkomt overbelasting van het rioolstelsel en van de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Daarnaast gaat het verdroging tegen. Afkoppelen is het aanpassen van hemelwater afvoer (HWA) leidingen waardoor deze niet langer op het vuilwater riool lozen. Er zijn talloze producten op de markt ten behoeve van infiltratie en afkoppelen. De meest voorkomende manieren van infiltratie / afkoppelen:

Waterdoorlatende bestrating

Wadi’s

  • Zakputten
  • Infiltratiekratten
  • Drainageslangen
  • Waterdoorlatende buizen
  • Grindkoffers

Het volume van een infiltratievoorziening dient gerelateerd te zijn aan de omvang van het oppervlak waarvan het hemelwater afkomstig is. Per situatie zijn er echter enorme verschillen. Zo komt er, qua aanvoer, van een vegetatiedak per vierkante meter veel minder water dan een pannendak met geglazuurde pannen. Veel groter is het verschil onder de grond. De doorlaatbaarheid of permeabiliteit van de grondsoort is bepalend voor hoe snel het water de grond in kan vanuit de infiltratievoorziening. Ook de hoogte van de grondwaterstand speelt een belangrijke rol.

Voor voorbeelden kijk op: http://www.infiltratie.nl/

Het kan zijn dat er voor het akoppelen van hemelwater van de riolering een subsidie regeling is in uw gemeente. Omdat deze regelingen vaak tijdelijk bestaan en per gemeente verschillen is het ondoenlijk  om hiervan een correct overzicht te geven. Informeer hiervoor daarom zelf bij uw gemeente.

Kilian Water heeft jarenlange ervaring met afkoppelen van oppervlakten van 10 tot 6000 m2. Soms is afkoppelen relatief eenvoudig te combineren met nuttig gebruik van hemelwater en regelmatig laten subsidieregelingen dit zelfs toe. Eenvoudig voorbeeld: toiletspoelen m.b.v. een Regenzuil. Indien het binnen de subsidie voor het afkoppelen past wordt het bekostigen hiervan vaak toegestaan.